Actius financers

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,78 KB

 
13.1 sitema financer:

conjunt d’institucions amb l’objectiu de dirigir l’estalvi que generen les unitats econòmiques amb superàvit cap als prestataris o unitats econòmiques amb dèficit.

funcions:

 • fomentar l’estalvi

 • captar l’estalvi i canalitzar-lo cap a la inversió

 • oferir productes adaptats a les necessitats de l’estalviador i l’inversor.

 • ajudar a l’estabilitat monetària i financera.

els sistemes financers estan compostos d’actius financers, intermediaris bancaris i mercats financers.

Actius financers: títols emesos per empreses que serveixen x captar lestalvi mitjançant l’adquisició d’algun producte financer.

Característiques:

-liquiditat: convertir d’actiu financer a diner líquid

-risc: probabilitat de recuperar els diners invertits, guanyant un guany. (depèn de la solvència de l’emisor.)

-rendibilitat: capacitat de generar interessos o altres rendiments al comprador.

(A + liquiditat, - risc i rendibilitat / A - liquiditat, + risc i rendibilitat.13.2 els intermediaris financers

institucions que concedeixen els desitjos de les unit. Economiques amb deficit, amb els de les unit. Economiques amb superàvit.

2tipus:

 1. intermediaris financers bancaris: tenen capacitat de crear diners transformant els actius, captant diners amb un compte corrent o redistribució baixa

 2. intermediaris financers no bancaris: simples mediadors entre oferents i demandants d’actius financers. No es poden transformar en actius perque no creen diners.


13.3 el mercat financer

lloc físic o virtual on sintercanvien actius financers i s’estableixen els seus preus.

funcions:

 • Posar en contacte als agents economics

 • fixar el preu de c/v dels diferents actius

 • Proporcionen liquiditat als venedors


Borsa de valors: assossiacions civils de prestacions de servei al públic.

obj. Facilitar la negociació de qualsevol actiu de forma competitiva ordenada.

 • renda fixa: bens que representen un % de préstec concedit a una determinada empresa o adm. Pública. El benefici és l’interés fix pactat des de el moment de la seva emisió.

 • renda variable: accions de valor que representen un % de propietat sobre la capital d’una societat. No assegura percebre cap renda en el futur però al ser + arriscada és + rendible.

index borsari: mesura la introducció d’un conjunt de valors representatius, escollits segons el grau de liquiditat.


funcions de la borsa:

 • determinar el preu i valor dels títols segons les llies d’oferta i dda.

 • informar sobre els preus de cotització, la variació i els volums de transacció.

 • assegurar una ràpida execució i liquidació de les operacions de compra i venda.

 • supervisar l’actuació de les societats i agències de valor que son els únics agents autoritaris x fer compres  o vendes en el mercat de valors.

Entradas relacionadas: