Actiu corrent

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,15 KB

 

EQUILIBRI DE L’ESTRUCTURA ECONÒMICA:


   és l’existència d’una proporció òptima de les inversions tant en actiu no corrent com en actiu corrent.

EQUILIBRI DE L’ESTRUCTURA FINANCERA:


   és l’existència d’una relació equilibrada de les fonts de finançament en patrimoni net i passiu no corrent i passiu corrent.

FONS DE MANIOBRA


:  és la part de l’actiu corrent que està finançada amb fons del patrimoni net i passiu no corrent.  FM= AC-PC


ESTABILITAT FINANCERA TOTAL:


situación en què l’actiu corrent i l’actiu no corrent estan finançats en la seua totalitat per recursos propis, sense haver passiu corrent:    AnC+AC=RP. Fons de maniobra

ESTABILITAT FINANCERA TOTAL:


situación en què el patrimoni net i passiu no corrent finança l’actiu no corrent i el capital corrent (fons de maniobra és positiu):  FM=AC-PC

SITUACIÓ DE SUSPENSIÓ DE PAGAMENTS


: desequilibri financer a curt termini. Té problemes de liquiditat a curt termini. Port sortir incrementant el finançament permanent o a llarg termini: FM=AC-PC

DESEQUILIBRI FINANCER A LLARG TERMINI:


situación d’inestabilitat financera a causa per problemes de solvencia, ja que no té recursos propis

SITUACIÓ DE FALLIDA


: desequilibri financer greu, no té capital i a més l’acumulació de perdues fa que el patrimoni net siga negatiu. SOLUCIÓ: augmentar el capital de maneraque es compensen les pèrduesi també shauria de negociar els deutes amb els creditorsa i revisar l’activitat de l’empresa.


RATIÓ:


És un quocient que relaciona dues magnituds econòmiques. En l’estudi dels estats comptables, una ràtio és un indicador que, mitjançant la comparació relativa de dos valors expressats en forma de quocient, analitza un aspecto específic de la situación de l’empresa i observa si esta prop d’un valor òptim o lluny d’un valor crític.

àRATIÓ DE LIQUIDITAT: es compara l’actiu corrent amb el passiu corrent i mostra la situación de liquiditat de la tresoreria de l’empresa. Per a allunyar-se del risc de suspensió de pagaments, el valor de la ratió ha de ser superior a 1 -2:  Rl= AC/PC

àRATIÓ DE TRESORERIA: indica la capacitat de l’empresa per a liquidar els seus deutes a curt termini sense risc de suspensió de pagaments: Rt= REALITZABLE + DISPONIBLE/EXIGIBLE CT. El valor ha de ser proper a 1 (0.8-1.2), si es inferior hi ha un risc de suspensió de pagaments pq no pot pagar els deutes i si es superior a 1 indica que hi ha rendiment.

àRATIÓ DE GARANTIA: mesura la capacitat total de l’empresa per a afrontar els seus deutes: Rg=A/P . El  valor es superior a 1 (1.7-2), inferior significa que esta en quiebra.

àRATIÓ DE DISPONIBILITAT: mostra la proporció dels deutes a curt termini que es poden liquidar amb els comptes de tresoreria:  Rd=DISPONIBLE/PC.    El valor òptim 0.3-0.4, quan més baix siga el valor més dificultat tindrà l’empresa per a fer front als seus pagaments i quan més alt risc de suspensió de pagaments.


LIQUIDITAT:


capacitat que té l’empresa per a convertir les seues inversions (actiu) en mitjans de pagamament totalment líquids(banc i caixa). Així es pot comprobar si és posible assegurar el pagament dels deutes de forma diligent. Com més líquids sigua un actiu, més facilitat tindra per a convertirse en diners i pagar els deutes.

SOLVÈNCIA:


capacitat que té l’empresa per a pagar els deutes amb la garantia de les seues inversions(actiu).

COMPTE DE PERDUES I GUANYS


: Té com obj calcular el resultat que una empresa ha obtingut durant un exercici econòmic, a més s’ha d’explicitar la composició del resultat i les operacions que s’han realitzat.

BENEFICIS ABANS D’INTERESSOS I IMPOSTOS (BAII):


  és el resultat que proporcionen les principals activitats pròpies i característiques del negoci de l’empresa. (resultats d’explotació)

BENEFICIS ANBANS D’IMPOSTOS (BAI):


(resultat abans d’impostos). Ja s’hi ha incorporat el resultat financer, per tan tés una mesura de l’excedent total generat per l’empresa. Com encara no s’ha incorporat l’efecte impositiu, s’

BENEFICI NET (BN):


capacitat final que té l’empresa per a generar recursos (resultat de l’exercici)

RENDIBILITAT ECONÒMICA:


és el rendiment de l’actiu, és a dir, de les inversions totals de l’empresa. Es relacionen els beneficis abans d’interessos i impostos (BAII) amb l’actiu: re=BAII/A = resultat de l’explotació(p i g)/a


RENDIBILITAT FINANCERA


: és  la relació entre el benefici net i els recursos propis de l’empresa: rf=BENEFICI NET/PATRIMONI NET

PALANQUEJAMENT


: és la relació entre l’actiu i recursos propis; la inversió(actiu) que sha fet a l’empresa per cada unitat monetària de recursos propis.

Entradas relacionadas: