Acilglicerids

Enviado por Chuletator online y clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,33 KB

 

Els lípids


Són insolubles en aigua i en altres dissolvents polars peró son solubles en dissolvents orgànics(dissolvents no polars). Estan constituïts per C , H , O.

Es classifiquen en:

Saponificables ( amb àcids grassos)


Els àcids grassos son molècules formades per un llarga cadena hidrocarbonada (-ch2-ch2-ch2-) de tipus alifàtic , es a dir ,amb un nombre parell d’àtoms de carboni , el darrer dels quals constitueixen un grup carbonil (-cooh).

Els àcids grassos saturats


 : són els àcids grassos que només tenen enllaços simples entre àtoms de carboni.

Els àcids grassos insaturats


: són els que tenen un o més enllaços dobles entre els carbonis de la cadena hidrocarbonada .

Les propietats químiques dels àcids grassos


:

Reacció d’esterificació


: un àcid gras amb un alcohol que dona lloc a un èster i a una molècula d’aigua.(àcid + alcohol =) èster + h2o)

Reacció de saponificació:


àcid gras amb una base forta que dóna lloc a una sal d’àcid gras , que s’anomena sabó.

Les propietats físiques dels àcids grassos:


La solubilitat :


els sabons són molècules amfipàtiques , es a dir , són molècules bipolars que presenten una part hidròfila , que és el grup carboxil ionitzat (-coo-) , estableix atraccions de tipus elèctric amb les molècules d’aigua i altres molècules polars , un part hidròfoba , part que presenta repulsió respecte a l’aigua.

Micel·les :


 unes estructures més o menys esfèriques que constitueixen dispersions col·loïdals.

Els lípids simples:


son èsters formats exclusivament per àcids grassos i un alcohol.

Els acilglicèrids:


formats per l’esterificació d’una a tres molècules d’àcids grassos amb una molècula de alcohol , anomenada glicerina (propantriol). De baixa densitat.

Els acilglicèrids que presenten com a mínim un àcid gras insaturat a temperatura ambient , són líquids i reben el nom d’olis.

Si tots els àcids grassos són saturats  a temperatura ambient , els acilglicèrids són sòlids i reben el nom de sèu.

Els acilglicèrids que representen àcids grassos de cadena curta a temperatura ambient son semisólids i reben el nom de mantega.

Els triacilglicèrids estan mancats de polaritat , s’anomenen greixos neutres. Els acilglicèrids davant de bases  donen lloc a reccions de saponificació .

Els cèrids o ceres :


son lípids que s’obtenen per l’esterificació d’un alcohol monovalent de cadena llarga i una molècula d’àcid gras. Tenen un marcat lipòfil als dos extrems de la molècula.  Originen làmines impermeables.

Els lípids complexos:


són èsters formats per àcids grassos , un alcohol i un tercer tipus de molècula , formen bicapes. Es divideixen en tres grups:

Fosfoglicèrids :  èsters formats per dos àcids grassos , una glicerina , un àcid fosfòric i un alcohol.

Fosfoesfingolípids : èsters formats er una uníó d’un àcids gras , un esfingosina , un grup fosfat i un aminoalcohol.

Glicoesfingolípids: èsters formats per un àcid gras , una esfingosina i un glúcid. ( cerebròsids – únic monosacàrid senzill de menys de quinze monosacàrids)(gangliòsids – un oligosacàrids complex en el qual sempre hi ha una molècula anomenada àcid siàlic).

Lípids sense àcids grassos o insaponificables

Els isoprenoides :


son molècules derivades de la polimerització d’una molècula anomenada isoprè que és e 2-metil-1 , 3-butadiè. Poden ser.

Monoterpens : contenen 2 molècules d’isoprè.

Diterpens : contenen 4 molècules d’isoprè.

Triterpens . Contenen 6 molècules d’isoprè.

Tetraterpens: contenen 8 molècules d’isoprè.

Els esteroides:


 lípids derivats de l’esterà.  Dos tipus:

Esterols: posseeixen un grup hidroxil unit al carboni 3 i una cadena alifàtica en el carboni 17. Els mes importants son:

Colesterol: forma part de la membrana d les cèl·lules dels animals( plasmàtica) a les quals confereix estabilitat , es situen entre fosfolípids. Es forma a partir de la ciclació del tritepè esqualè.

Vitamines D : conjunt d’esterols que regulen el metabolisme del calci a la seva absorció intestinal. Introduïda a la pells pels rajos ultraviolats.

Hormones esteroides. Un àtom de’oxigen unit al carboni 3 per mitja d’un enllaç doble. ( hormones suprarenals i hormones sexuals)

Les prostaglandines:


són substàncies derivades de l’àcid prostanoic.

Principals funcions són estimular el receptor del dolor i iniciar la vasodilatació dels capil·lars , fer desaparèixer la febre , disminuir la pressió sanguínia , reduir la secreció de sucs gàstrics ...

Les funcions dels lípids


Reserva d’energètica – son la principal reserva d’energètica de l’organisme.

Estructural – formen les bicapes lipídiques de la membrana cel·lular.

Protectora – els acilglicèrids recobreixen els òrgans per protegir-los dels cops.

Bocatalitzadora : les vitamines lipídiques , hormones lipídiques .

Transportadora: els lípids intestí transporten els greixos .

Entradas relacionadas: