Acids Nucleics

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,3 KB

Àcids nucleics: Formats per C, N, H, O i P. Composició: Són polímers formats per nucleotids. Un nucleotids esta format per ua base nitrogenada, una pentosa i un àcid fosforic. Adenina(A), timina (T), Citosina(C), Guanina (G) i uracil(U).
ADN: Composició: Esta formada per la unió de desoxiribo-nucleotids mitjançant enllaços fosfodièster. Aquest s'estableix entre el grup fosfòri en C-5' de la desoxiribosa d'un nucleotid i el grup hidroxil en C-3' de la desoxiribosa del nucleotid següent. Els extrems de la cadena són un grup fosforic en C-5' anomenat extrem 5', i un grup OH en C-3' anomenat extrem 3'. El ADN es troba en forma de doble cadena menys alguns virus que l'ADN és de cadena senzilla.
Estructura: Primària: Correspon a la seqüencia de nucleotids que se succeeixen en les cadenes. Secundària: La doble cadena està enrotllada com un llarg tirabuixó, la qual cosa li confereix un aspecte helicoïdal, és anomenada doble hèlix. La posició entre les cadenes és antiparal·lela, l'extrem 5' queda enfrontat a l'extrem 3' de l'altra. Les cadenes s'uneixen mitjantçant ponts d'hidrogen. Aquestes unions es produeixen segons la llei de complementarietat de bases. D'ordre superior: Quan la cel·lula s'ha de dividir l'ADN s'empaqueta i es condensa al màxim forma els cromosomes.
Propietats: Solubilitat: En la molècula d'ADN trobem parts hidrofobes (bases nitrogenades), i parts hidrofiles (àcids fosfòrics i les desoxiriboses). Desnaturalització: Quan el calor del PH se situen en valors extrems provoquen el trencament dels ponts d'hidrogen que les uneix y perd la estructura tridimensionalADN eucariota: es troba al nucli, als mitocondris i als cloroplasts. L' ADN del nucli és ina cadena doble que se separa del citoplasma per la membrana nuclear. L' ADN mitocondrial i dles cloroplasts és una cadena doble tancada i en contacte amb el components dels organuls. ADN procariota: Adn doble i tancat es troba directament al citoplasma. No té nucli. Bacteris. ADN viric:


ARN: Composició: esta constituit per ribonucleotids que s'uneixen mitajnçant enllaços fosfodièster, cada ribonucleòtid està format per una ribosa, un àcid fosforic i per una base nitrogenada. La complementarietat de bases s'estableix en adenina-uracil amb 2 ponts d'hidrogen, i guanina -citosina amb 3 ponts d'hidrogen.
Estructura: ARN missatger: se sintetitza a partir de la informació que conté el ADN. ARN de transferència: és una molècula petita que s'encarrega de transportar aminoàcids fins als ribosomes en funció de l'ordre que indeca l'ARN missatger. ARN ribosò nic: està constituit per ARN i proteïnes, forma els ribosomes.
Propietats: Solubilitat: La molècula consta d'una part hidrofila que serian els àcids fosforic i les riboses i una part hidrofoba que correspon a les bases nitrogenades. RNA viric: Hi ha virus que en comptes de tenir ADN, contenen ARN. Aquest ARN pot ser de cadena doble o senzilla.
Funcions dels àcids nucleics: Replicació: É un proces en el qual es dupliquen els cromosomes abans de dividir-se la cèl·lula. D'aquesta manera es transmet l'informació genetica a les cel·lules filles. 1r Desespiralització de la molècula d'ADN. 2n A partir de cada cadena ADN se sintetitza una nova cadena segons la llei de complementarietat de bases. 3r Formació de 2 dobles cadenes formada per 1 antiga i 1 caena nova. Sintesi de proteïnes: Participa l'ADN i l'ARN. A partir d'una cadena ADN se sintetitza la molècula d'ARN missatger. Aquesta molecula d'ARN misstager surt del nucli i arriba als ribosomes. Aquí en els ribosomes s'uneix l'ARN tranferent amd l'aminoàcid que correspont segons les bases nitrogenades que indixca l'ARN missatger. Quan s'han unit tots els aminoàcid necessaris per formar la proteïna se separen del ribosoma i agafa la forma tridimensional que li correspon.

Entradas relacionadas: