Accions morals

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,56 KB

 

Dimensions de les accions


Totes les accions inclouen una

conducta observable i un procés

psíquic inobservable. Les accions

tenen un principi i un final; el

principi d'una acció sempre és un

procés psiqui que consta d'una

deliberació i d'una decisió; el final

de les accions, el resultat, sempre

és un (nou) estat de les coses.

L'acció moral


L'acció moral és l'acció basada

en raons morals. En qualsevol

altra acció, les raons d'una

acció moral són els motius i les

creences en què es basa aquesta

acció.

les accions morals tenen a veure

amb els valors, mantre que les

creences tenen a veure amb els

principis i les nomes.


Una altra

manera de veure l'acció moral

és, doncs, considerar-la una acció

basada en valors i normes morals.


*Què és l'ètica

L'ètica, o filosofia moral, és la

investigació filósòfica de la moral

i la moralitat.

Tambè s'ocupa del significat de les

paraules morals i de qüestions

pràctiques sobre la manera com

hem de viure.


*Responsabilitat causal

La responsabilitat causal.
Un

individu és causalment responsable

d'un estat de les coses si l'ha

produït amb la seva acció,

directament o indirectament.

*Responsabilitat Legal

La responsabilitat legal apareix

quan una persona té obligacions

legals o quam mereix un càstig

per un delicte concret.


Dimensions de la ciutadania


1.Ciutadania política

La ciutadania suposa un estatus

 jurídic que concedeix un conjunt

de drets civils i polítics.

2.Ciutadania social

El ciutadà no és solament la

persona que tè drets civils i polítics,

sinó també drets socials.

3.Ciutadania econòmica

El ciutadà de les societats

 democràtiques pot tenir reconeguts

certs drets economics.

4.Ciutadania civil

A través de la seva activitat en la

societat civil, els ciutadans adquireix

valors morals i arribaren a ser

membres cívics, actius i responsables

de la seva societat.


5.Ciutadania intercultural

Es pot ser ciutadà conservant

la pròpia cultura, sense necessitat

de ser assimilat per la cultura

dominant, peró respetant i

aprenent d'altres cultures.

6.Ciutadania global o

Cosmopolita


La idea de ciutadania global

expressa en conclusió la necessitat

de fer extensius al conjunt de la

humanitat els drets i deures

reconeguts pels Estats democràtics.

Entradas relacionadas: