A Posguerra

Enviado por kazama y clasificado en Español

Escrito el en gallego con un tamaño de 7,91 KB

A Posguerra: as forzas vencedoras (comuns a Hitler e a Musolini) era contra a democracia.Esta ideoloxia era organización autoritaria da sociedade,asntabas no catolicismo.Houbo cnsecuencias (proibirnse partids politks)q qdarn moi limitads.Esta represion afctou aos de esqrds e nacionalists;e a xprsion cultural en linguas q non fose castelan x entndr q ian cntra a cncepcion imposta pola ditadura.Dsd o 1º momnt,Franco dsncadeou unha rpresion cntra a Republica,e os q tiñn ideas contrarias,n special a docntes.O rexurxir editorial:Nos anos ’50,xurde a necesidade d fundar plataformas ou mpresas editoriais q devolvan ao libro galego cntinuidade tras a guerra civil.Aparecn selos editoriais como a edicion Monterrey.Nos anos 60,fundase ‘Edicions do Castro’,vinculada a figura de Isaac Diaz Pardo e á fabrica d ceramik d Sargadls.Dstak a editorial Galaxia con sede en Vigo fundada nos anos 50 como a disolucion afctiva do partido galegista tras a morte de Castelao.Fundadores:Ramon Piñeiro, Francisco Fernandz, Domingo Garcia-Sabell. Puxern en marcha a revista GRIAL k ainda noi se edita, algunhs traduccions e a reedicion da obra de autors qs publicarn ants do ’36 ofrcndo 1spazo aos novs autors da Colección Illa Nova.Alvaro Cunqueiro:POESIA:’Poems do si e do non’,’Mar ao Norde’,’Cantiga Nova’(Vangrda Neotrobadorismo ants da guerra),’Doma do campo delgado’, ‘Herba aquí e acola(Despois da guerra). NARRATIVA:’Merein e a familia’,’As cromas desochantre’, ‘Se o vello Simbad volvese ás illas’(Narrativa longa);’Os outros feirantes’;’Escala de mariñeiros’(narrativa breve).TEATRO:’O  increpto señor don Hamlet,principe de Dinamarca’;’A noite vai coma un rio’;CARACTERISTICAS:-convivencia natural entr a realidade e a fantasia;mito e lenda.Mistura de presoaxes reais cn persoaxs fantastics.-Tcnicas de oralidade-Aparicion de persoaxes mitoloxics-Humr-Estratexias realistas:percusion toponimica, alusion a persoaxes historicos apelacion á autoridade.A sua poetica e tetatral:Cunqueiro non deixou de scribir ou traducir poemas nas sua vida ‘Flor de diversos 1991’.Á actividade poetica de posguerra, sumanselle libros posteriores.Na posguerra publicou ‘Dona de corop delgado’1950 e poemas diversos concntrados en ‘Herba de aquí ou acolá’(volumn no q ad+ d poems hai outrs tems como a  morte).Tamen scribiu teatro,salienta:’A noite vai coma un rio’. E ademais escribiu ensaioo como:’Tesouros novos e velllos‘’64 onde recolle o discurso da RAG,e artigos periodisticos en galego e en castelán.A obra narrativa de Anxel Fole:Ten 4 libros con volumenes de contos:’A lus do Candil’53,’Terra Brava’55,ams relacionadas co mundo cultural e con structura semellnte(a d recollr relats con varios narradors arrrdor da lareira ou nunha mesa)’Contos de neboa’73,’Historias q ningen cré’81 ambintads no mundo urbano e na cidad de Lugo, ainda q tamn hai medo emisterio.Gustaballe xogar cn moits avnturs e misteris;como contrst,tamn encntrms umor.Ns seus librs hai galego recollido ntrs as xnts da terra do Courel,cn dialectismos e barbarismos.El mesmo se refire ao seu modelo de narracion como :Un conto é bó cando lido parece cantado.Un retrato de Galiza máxica e popular.Nos conts de Fole,hai referencias a Galicia e a aquelas que proveñen de cultura spiritual.Retrata unha Galicia máxica e misteriosa con 3 apctos fundamentais:··As xperincias parapsicoloxicas··As crenzs tradicionais··As supersticions de raizame relixiosa como a Santa Compaña.A súa narrativa caracterizas xos trazos estilisticos e structurais propios da narracion oral tradicional.Elementos referidos a narracion:-fomulas de apertura-Narracion en espiral:un conto leva a outro e asi sucesivament-no tramo final do relato,dase unha conclusion final de carácter didactico.-Avoz narradora presentase como testemuña, para qnos fiemos do q di eas chamadas de atencion aos ointesO traballo cultural dos exiliados:Exiliados:Luis seoane, Blanco Amor, Dieste, Lorenzo Varela, Arturo Cuadrado, Emilio Pita e Ramon de Venezuela. Eles,puxeron iniciativas xra manter a vida galega. Salientan:-Edicion de revistas culturais e literarias('Galicia','Galicia imigrante''Correo literario..)-Creacion de canles xra a publicacion d libros galegos: as coleccions'Horreo e Dorna';editoriais novas como 'Nova','Citaria'e'Botella'.Sta actividad foi moi imxtant: se reeditaron libros de figuras desaparecidase se deron a coñecer obras creadas ns anos d exilio.-Consolidacion d teatro galego: posta n marcha con 'Maruxa Villanueva, e 'Varela Buxán'('os vellos non dben namorars)-Excso labor d divulgacion da cultura galega ntre a colectividad imigrant.N Mexico oubo outrosignificativo d vida cltural no exilio.Tamen n londres oubo 1grupo moi activo q creou 1 programa d radio q s transmitia xra falicia a travésda BBC.--Luis Seoane:a guerra civil obrifao a exiliars n Bos Aires cun labor d axitacion politica e cultural.A sua sona como pintor medra cada vez +n todo o mundo.Dspois d 27anos d exilio,no 63 volve a galicia e continua o seu labor d animador cultural.Xunto cn Diaz Pardo creao museo Carlos Maside e a fabrik d ceramik d Sargadlos.A poesía d Seoane tn como tmas a emigracion e o exilio.Cos seus vsos d voz aos emigrantsq tiveron q dixar faliza e lvar 1vida noutros paises.É 1poesía d dnuncia social.--A poesía d Lorenzo Varela:a obra poetica n galego dLorenzo Varela e breve e sta recollido n:'catro poemas xra catro gravadores'44',e acompaña uns grabados d Seoane n 'Lonxe'54'.1libro magnifico cn poemas reivindiktivos e krgados d nostalxia x galiza q tivo q abandonar.--Obra narrativa d Eduardo Blanco Amor:é d enormeimxtancia:trouxo novos tmas e formas d narrar.Ten 2novelas n castlan('la catdral y el niño'y'los miedos')e n galego('a smorga'51, 'xente lonxe'72).'A smorga' sta ambientada ant 1 xuiz d cibrán(persoaxe)dtido pola mort d Bocas e Milhomes(compañeiros d smorga).Tn linguaxe dura e realista e consegue 1atm traxica e opresiva.'Xente ao lonxe'ten 1narrador(suso)cunha familia obreira d esqrdas n Ourense no 1ºterzo do S.XX.Ten narraciónfragmentario e tecniks exprimentais. moi emotiva e salienta a creacion d persoaxes e recreacion d ambientes d cidade.'Os bisbardos'son 7contosd BlancoAmor cn diversas factas da infancia e da adolscencia.Él dí:"os cntos pasan 2dcadas d seculo nas q eu convivin no meu bolso.Como ambienteautobiograficos;como anecdota,nigun".--Un tempo d resistncia:a cultura galega vive aki,sen mdios xra resistir.Sen idioma rcoñecido lgal,sn nsino e cndictadura q non rspecta as liberdads.Ntre'60y'75 a cultura galega xpándese.Creandse asociacionsculturais cn dfnsa da lingua e espallamnto d cultura.Con nvas edicions como 'Edicions Castro'.O 17 dmaio do '63 publicas 'Cantars Gallegos'e a RAE crea o dia das ltras galegas. Comeza cmo 1celebracionoficial e trmina cn actos d reivindicacion da cultura galega.Nstes anos o galego usase publikment xra expresarse e aprendlo e converteuse no idiomadas reivindikcions sociais.

.Elemntos referidos á lingua:-Abundante uso de refrans-o galego aparece mesturado con barbarismos e dialctismos na tentativa de recoller a fala real.Luis Pimentel-O inicio da guerra civil e as suas conscuencias de norte e mdo marcaron a sua personalidade e a súa poesía con dor e sentiemnto.Ainda q prensnta trazs vangardistas ,é moi persoal e non sege modas e movmnts poeticos da época.En vida publicou:’Triscos’50.Dspois da sua norte publicouse’Sombra do aire na herba’59 e ‘Barco sin luces’67 en castelán.Xose Mº Diaz Castro.:N vida publicou:'nimbos'61. O resto foi inedita ou spallada n revistas ou xornais.Pero a calidaddsta unik publicacion(no q sta 'Penélope')converteuno nun dos poetas +signifiktivos do S.XX.

Entradas relacionadas: