Kant

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,93 KB

Teoria dl conexemen: Kant es un autor k s convertex en una alternativa a 2 corrents filosofics anteriors(racionalisme,empirisme). Akets 2 corrents son totalmen oposats i Kant aprofita alguns aspectes d cada un dakets corrents. Kant akba plantejan un proces on es convina rao i experiencia. La rao no u era tot i lexperincia tmpoc. Teoria cantiana: criticisme, critik la metafisik i lexperiencia d la moral.// Kant considerava cm a molt importan lanalisi d les possibilitats vers el conexemen o la moral. No podem analitza un tema sense coneixer totes les seves posibilitats.// Kant considera k ia 3 tipus d judici a lora d plnteja al conexemen. El k dfensa Kant es l k pretén dona resposta a les axigencies cientifiks i lunik forma d planteja aket model es convina lexperiencia(sintetics) am un discurs k tingui validesa universal(a priori).// La teoria dl conexemen d Kant qnsidera k ia unes facultats k intervenen n el proces d conexemen i una k no i interve. Les 2 facultats k intrvenen son parts d la rao k son la snsibilitat i lentenimen. La sensibilitat corespon a lestetik transendental, sta representada x les mates i les 2 formes "a priori" k presenta son lespai i el temps. Am la intervencio daketes forme "a priori" aconseguim k el noumen es qnvertexi en fenomen. Laltre part d la rao k interve n el proces dl conexemen es lentenimen i li corespon l k n diem analitik transcendental k ve representada x la fisik i cm a formes a priori tnim ls judicis i les categories. Aketes categories considera k son 12 i sorganitzen en 4 grups: kuantitat, kualitat, relacio i modalitat. Hi ha una part d la rao pura k no entra en el proces dl conexemen k es la dialectik transcendental. Aki es on trobem la veritable rao pura, compost per idees cm anima, Déu, món i k s vinculen am la metafisik. Aketa metafisik no te utilitat x coneixer pro segons Kant en el terreny d la moral(imperatiu categoric).

Moral canntiana: Moral material: S akella moral k l k s preten es un resultat per tan es una moral d contingut(interesada). Heteronoma vol di k ia unes condicions, k lacte moral ta condicionat. Teleologik es pretendre un fi i aket fi pot ser la felicitat, lemotivisme, l plaer. Moral formal: la moral cantiana es formal, s una moral snse contingut, desinteresada pk l k la kracteritza son els principis, s basa n l deure no n el resultat, la voluntat s l k em dicta k he d fer tal cosa. Autonoma vol dir k no te qndicions. Snse contingut vol di k no busk cap resultat,s el deure pel deure. Deontologik vol dir k l k importa son ls principis, la intencio, el deure. Principi duniversalitat vol dir k laccio moral no pot na en contra d les lleis morals o maximes universals.// Postulats d la rao practik: un postulat seria un concepte o un referent sobre el cual justifikem un argumant. Te un caracter d fonamen, base. Kant fa servir cm a postulats d la moral akelles idees k forman part d la metafisik i k no servexen per conexer, sino per aconsegui fenomens. Kant recondueis la metafisik, li busca una utilitat: a)Llibertat: a mi no em poden obilgar a fer un acte moral, cadascu s lliure d fer un acte moral. La llibertat

Entradas relacionadas: