Les 5 fases del proces tecnologic

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,58 KB

 

Seguretat en la feina:


Són el conjunt de tècniques k tenen com a objectiu leliminació o disminució del risc que es produeixin accidents laborals.
Divideixen en: Analítiquesà objectiu analitzar el risc de que es produeixin accidents.
-Identifiquen i avaluen els riscos.
-Verifiquen el compliment de les reglamentacions.
-Investiguen accidents i incidents.
Operativesà objectiu posar normes preventives per evitar accidents.
-Prevenen per disminuir o eliminar en el seu origen.
-Protegir perquè les conseqüències no siguin greus.
-Normalitzar per regular el comportament humà segur.
-Senyalitzar per indicar advertir o prohibir. -Forma per assegurar leficàcia de les tècniques.
·Tècniques de seguretat en les quals sutilitzen un codi de colors:
-Vermell ? Prohibició
-Groc ? Perill
-Blau ? Obligarotarietat
Tema 7
Necessitats de planificar:

per veure la viabilitat dun producte. Per exemple. Que: el disseny sigui adequat, la tecnologia de la qual disposa la empresa sigui la adequada, la qualitat del producte obtingut, les instal·lacions de les k disposen sigui suficients, energia consumida i cost de producció quadrin, el temps de fabricació estigui calculat. Lorganisme que sencarrega de la planificació i organització daquestes tasques és loficina tècnica. Lobjectiu duna bona planificació és que es compleixin terminis, i que no hi hagin estocs innecessaris, que no hi hagin màquines o personal aturats ni hagi temps despera entre fases.

Planificació de la construcció:


Tot aquest procés es realitzar dacord amb la planificació que ha fet la oficina tècnica. Abans de la fabricació aquesta secció de la fabricació depèn de la oficina tècnica. Aquesta redacta 1 seria de documents on queda aclarada la planificació. La oficina tècnica fa servir una sèrie de documents per planificar. Full de processos, full doperacions, diagrama de procés.
-Full de processos:

document que es fa servir per anotar els detalls i els temps de les operacions en que es pot descomposar1 treball determinat. Shi reflecteixen les operacions ordenadesd1 procés. És un dels que més es fa servir en la planificació.

-Full doperacions:

document on apareix un resum breu i concís resumdels factors més significatius que intervenen en aquella operació. Només es fara de les que requereixen una informació de més.

-Diagrama de procés:

és un gràfic que ens dona una visió global de procés de fabricació. Quan es combina amb el full de procés obtenim el diagrama de full de procés, cada operació va al seu lloc de treball.

Tema 6

Oficina tècnica


Area de lempresa k té com a objectiu la realització dels estudis necessaris per a lelaboració dun producte i el control de tot aquest procés des de linici fins al final.

Funcions


- dissenyar i elabora els plànols dels mecanismes i productes que shan de fabricar i elaborar un pressupost.
-Establir dacord amb els plànols, els mètodes de fabricació més adequats pel producte. Sha de determinar lordre de les fases del procés.
-Planificar la realització de les fases, tenint en compte el material k tenia de lany passat, i les maquines i personal que disposo.
-Estableix quins són els controls de qualitat del procés de fabricació perquè el producte sortir bé.

Aspectes previs a la construcció:


A qui va dirigit, que sigui econòmic, anàlisi i millora dobjecte ja existents, disseny dun producte, normes de seguretat.

- Anàlisi i millora dobjectes ja existents

Fasesà
-Identificació i característiques de lobjecte.(observació, manual dinstruccions). -Creació dideesà llista de comparació, pluja didees.
-Selecció de solucions es classifiquen en practicables i impracticables.
-Presentació de resultats: informe de tot el procés.

El disseny


Procés el qual es materialitza una idea que es la resposta a una necessitat concreta, procés previ a la construcció. -Funcional: un cop dissenyat ha de complir les funcions pel qual ha estat dissenyat. -Forma externa: a lobjecte se li ha de donar la forma i el color adequats. -Materials: Hem de seleccionar els materials idonis tenint en compte les peces i la destinació de lobjecte. -Tècniques de construcció: Sha de mirar que lobjecte es pugui construir amb les tècniques actuals.
Fasesà -Programació: analitzar un problema. -Investigació: buscar solucions. -Concreció didees: esbossos del producte. -Realització: Representació dels esbossos sobre plànols ben acotats.

Tipus de disseny


Disseny industrial(producció objectes o bens dequip), d. Dinteriors, d. Indumentària, d. Urbà(urbanització de lespai), d. Gràfic i de comunicació visual. Sha de tenir en compte el medi ambient.

El disseny i la prodEn sèrie:

Ha de tenir en compte el procés de producció en sèrie, que es divideixi en varies peces. Que la seva forma sigui geomètrica bàsica per facilitar la fabricació.

El disseny i lempresa


Ha desta inclòs dins dels dept. De lempresa; en el dpt. De marketing(definir el perfil de cara a la venda), en el dpt. De producció (definir els materials i el procés de producció) i en el dpt. Comercial (com es vendrà el producte, disseny de la publicitat, el catàlegs,...).

Entradas relacionadas: