3r Eso!

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Ciencias sociales

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,13 KB

 
L’activitat industrial consisteix en transformar les matèries primeres en productes elaborats o semielaborats.Elements del procés industrial:Matèries Primeres,Energia,Maquines,Mà d’obra,Capital.Indústria pesant - Produeix béns necessaris per el funcionament d’altres indústries.Indústria Bàsica - Transforma els recursos naturals en productes semielaborats que constitueixen les matèries primeres d’altres indústries.Indústria de Béns d’Equipament - Transforma els productes semielaborats en productes acabats, que serveixen d’eina o maquinaria per a altres tipus d’indústria.Indústria lleugera o de bens de consum - Transforma matèries primeres o productes semielaborats en productes acabats, aptes per el consum.Indústria punta - Utilitza una mà d’obra molt qualificada i dedica molts recursos a la investigació.

Els factors de la localització industrial

o La proximitat a les fonts d’energia i a les matèries primeres
o El nivell d’especialització i el cost de la mà d’obra.
o El preu del sòl.
o La proximitat al mercat de consum.
o L’existència d’una xarxa adequada de transports i comunicacions.
o La proximitat a centres d’investigació.
o La permisivitat de legislació mediambiental i laboral.
o Els avantatges fiscals.

La
màxima concentració industrial es troba als Estats Units, als països de la Unió Europea, al Japó i a alguns països del sud-est asiàtic.Les multinacionals són empreses que actuen a escala mundial prescindint de les fronteres i dels estats i que tenen la seu central a un país desenvolupat.Les maquiles són naus industrials on es realitzen processons de requereixen poca tecnologia i gran quantitat de mà d’obra.Les zones franques són espais industrials creats pels governs locals per atreure les inversions de les empreses multinacionals dels països desenvolupats.
Minimitzar l’impacte negatiu sobre el medi:
1. No traslladar els centres de producció a països on la pressió legal es menor.
2. Definir un marc legal, molt exigent, que comprometi tots els estats del món.
3. Dissenyar, a escala mundial, polítiques de protecció del medi ambient.
4. Reduir les emissions de gasos i evitar la producció de residus.
5. Repensar el procés productiu , amb l’objectiu de reduir l’impacte sobre el medi.
6. Usar recursos naturals i tecnologies no contaminats.
7. Reciclar i reutilitzar.
8. Dissenyar productes que durin i que estiguin formats per peces que es puguin canviar o reparar.
9. Canviar els hàbits de consum.
Serveis a les empreses Serveis a les persones Serveis a les empreses Serveis a les persones
Comerç Sanitat
Banca Restauració i hostelaria
Informació Cultura
Disseny i publicitat Educació
Estudis de Mercat Turisme i lleure
Terciarització de l’economia:
o La importància que la investigació, la informació i la comunicació han assolit en el món actual.
o Necessitat de serveis en totes les fases del procés productiu.
o L’estat te com a prioritat oferir a la ciutadania serveis que garanteixin benestar.
o Augment de vida fa que hi tinguin k haver mes serveis.
o La mecanització dels processos productius.
Comerç interior és el que produeix dins les fronteres d’un mateix país, mentre que l’exterior és entre dins i fora del país.Comerç majorista es duu a terme a través d’empreses que compren grans quantitats de mercaderies i les venen a petits comerciants o grans usuaris. Comerç minorista es duu a terme a través de botigues, mercats, supermercats, etc...El transport intermodal consisteix en el desplaçament de mercaderies amb contenidors, mitjançant vaixells portacontenidors, camions, trens de mercaderies, etc...Els contenidors són dipòsits metàl·lics amb capacitat per carregar un gran volum de mercaderia.Els tour operators són empreses que controlen el procés turístic.L’overbooking és una practica que consisteix a vendre més places (d’avió, d’hotel, etc...) per no perdre diners per les baixes de darrera hora.La balança comercial és la diferència entre els productes que un país ven a l’exterior i els que compra a altres països.La borsa es un mercat on es compren i es venen accions d’empreses i altres valors.L’estat de benestar vol aconseguir que tota la població tingui accés als serveis socials.

Entradas relacionadas: