2. Quines són les causes i les conseqüències demogràfiques de’un creixement vegetatiu molt baix o negatiu?

Enviado por Chuletator online y clasificado en Geografía

Escrito el en catalán con un tamaño de 8,59 KB

DENSITAT DE POBLACIÓ: Permet conèixer la distribució de la població en un determinat territori. Es calcula dividint el nombre d’habitants d’un indret per la seva superfície. S’expressa habitualment en habitants/km2.

FONTS DEMOGRÀFIQUES: Registres que permeten conèixer les característiques de la població d’un lloc determinat. A Espanya les principals són el cens, el padró municipal i el registre civil.

RÈGIM DEMOGRÀFIC ANTIC: Es caracteritza per una taxa de natalitat elevada, una mortalitat també elevada (amb episodis de sobremortalitat) i un creixement de la població lent.

EXPLOSIÓ DEMOGRÀFICA: Període en el qual s’accelera el creixement de la població perquè disminueix la mortalitat i la natalitat es manté elevada (és la fase que s’anomena primera transició).

RÈGIM DEMOGRÀFIC MODERN: Es caracteritza per taxes de natalitat i de mortalitat baixes i un creixement lent de la població.

TRANSICIÓ DEMOGRÀFICA: Període durant el qual es passa del règim demogràfic antic (població jove) al modern (població envellida).

POLÍTIQUES NATALISTES: Mesures que prenen les autoritats amb l’objectiu d’augmentar la natalitat a un determinat territori.

POLÍTIQUES ANTINATALISTES: Mesures que prenen les autoritats amb l’objectiu de disminuir la natalitat a un determinat territori.

TAXA de NATALITAT:

Una taxa de natalitat inferior o pròxima al 10 ‰ és tradicionalment característica d'un país ric, mentre que en els països en vies de desenvolupament la taxa de natalitat acostuma a ser molt més alta podent-se acostar, fins i tot, al 50 ‰.

Darrerament però, hom troba excepcions a tots dos extrems, amb països desenvolupats que han incrementat la seva taxa de natalitat bé per la immigració, bé per polítiques natalistes que la incentiven, i països pobres que presenten taxes de natalitat molt baixes.

TAXA de MORTALITAT:

Taxa de mortalitat alta: si supera el 30 ‰.

Taxa de mortalitat mitjana: quan es troba entre el 15 i 30 ‰.

Taxa de mortalitat baixa: si és per sota del 15 ‰.

TAXA DE FECUNDITAT:

Una taxa de fecunditat de dos fills per dona és considerada, teòricament, com a taxa de reemplaçament poblacional, ja que permet estabilitat en la població total d'una regió o país.

Una taxa de fecunditat superior a 2,0 indica que la població està creixent, i que la mediana d'edat està disminuint.  També pot indicar que hauria dificultats si el país no produeix els recursos necessaris per a l'alimentació i l'educació, així com oportunitats de treball.

Una taxa inferior a 2,0 indica que la població està disminuint i envellint (la mediana d'edat està augmentant). Això pot indicar problemes ja que la força laboral és cada vegada més petita, produint menys recursos per a un percentatge elevat de població jubilada.

TAXA DE MORTALITAT INFANTIL:

La TMI acostuma a ser un excel·lent indicador del grau de desenvolupament d'un país.

Els països rics presenten una

·        
taxa de mortalitat infantil molt baixa : entre 0‰ i 5‰,

a diferència dels països pobres que la presenten

·        mitjana: 5‰ - 20‰

·        alta : 20‰ - 100‰  

·        extremadament alta : per sobre del 100‰

TAXA DE CREIXEMENT NATURAL o VEGETATIU:

·         alta si supera el 2%

·         moderada si es troba entre el 1% i el 2%

·         baixa si és inferior al 1%

SALDO MIGRATORI: El resultat de restar el nombre d’immigrants i el nombre d’emigrants. Si és positiu, la població creix (es reb més població de la que marxa). Si és negatiu, la població es redueix (marxa més població de la que arriba).

IMMIGRACIÓ: Població que arriba a un territori.

EMIGRACIÓ: Població que abandona un determinat territori.

Entradas relacionadas: