Tekno

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Tecnología Industrial

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,73 KB

 
L’electrotècnia és el conjunt de tècniques que tenen com a objectiu l’obtenció, distribució i utilització dels corrents elèctrics com a forma d’energia.
L’
electrònica, en canvi, és la part de la ciència i de la tècnica que estudia el moviment dels electrons en un circuit conductor i les seves aplicacions en el tractament i transmissió de la informació
COMPONENTS ACTIUS
RESISTORS
Presenten resistència al pas dels electrons, poden limitar la intensitat o dividir el valor de la tensió
ohms
POTENCIÒMETRES
Són resistors variables que es poden ajustar manualment per obtenir el valor de resistencia que desitgem.
RESISTORS NO LINEALS
Aquets, varien per efectes externs com la lluminositat o la temperatura. Es fan servir per sensors.
EL CONDENSADOR
Emmagatzema temporalment càrregues elèctriques sobre una petita superfície de manera que després es puguin recuperar. Està format per dues plaques metàl•liques paral•leles anomenades
armadures, separades per un material aïllant anomenat dielèc­tric.
La
capacitat d’emmagatzematge d’un condensador és la relació entre la càrrega elèctrica que rep i la diferència de potencial entre les dues armadures. Es mesura en farads (F)
El seu valor màxim de tensio s'anomena
tensió de treball
LA BOBINA
La bobina o inductància és un dispositiu format per un conductor elèctric enrotllat al voltant d’un nucli de material magnètic o aire. La seva funció és crear un
camp magnètic al seu voltant quan el corrent hi circula. El valor de la inductància s’expresa en henrys (H)
MATERIALS SEMICONDUCTORS
Els sòlids tenen estructura cristal·lina
Gràcies a les impureses o dopants es generen càrregues lliures dins del cristall .
Semiconductor de tipus n• aquell que ha estat dopat per a generar càrregues negatives, és a dir, electrons lliures.
Semiconductors de tipus p• : aquell que ha estat dopat per a generar càrregues positives, és a dir, forats.

DÍ ODES   A B
Quan unim dos semiconductors, un de tipus n i un de tipus p, obtenim un
díode. La zona p l’anomenarem ànode, mentre que la n serà el càtode El díode funcionarà com una porta que només deixa passar el corrent en una direcció.
Polarització inversa• : connectem el born positiu de la pila a l’ànode i el positiu al càtode. El corrent no podrà circular a través del díode. El díode pot suportar un valor determinat de tensió anomenat màxima tensió inversa, a partir del qual es faria malbé.
Polarització directa• : connectem el born positiu de la pila al càtode i el negatiu a l’ànode. El díode permet el pas de corrent. Si superem el valor d’intensitat de màxim corrent directe el díode es farà malbé.
DISPOSITIUS OPTOELECTRÒNICS
Els dispositius optoelectrònics són díodes capaços d’interaccionar amb
efectes lluminosos
LED•
: díodes capaços d’emetre una ona electromagnètica, normal­ment en forma de llum. S’utilitzen com a senyals lluminosos i en displays
Fotodíodes• : díodes que només deixen circular el corrent quan reben radiació lluminosa d’una certa intensitat. Utilitzats en auto­matismes com a sensors (cèl•lules fotoelèctriques).
Optoacobladors• : combinant un díode LED en un circuit emissor i un fotodíode en un circuit receptor, s’obté un eficaç sistema de comunicació òptica a distància.  
TRANSISTORS
Els transistors estan formats per semiconductors de tipus diferents, però en aquest cas necessitarem
tres fases diferenciades. Les dues fases dels extrems seran del mateix tipus i la del mig, diferent. Així, els transistors poden ser de dos tipus: PNP o NPN.