Natusss

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,75 KB

 
TIPUS:SEDIMENTARIES son les formades per l'acomulacio i la compactacio de sediments. Dentrifiques formades per fragments de diferents minerals i roques preexistents units entre si Formacio: erocio de les roques que formen el sòl, transport,acomulació i sedimentacio dels materials. Quan s'han acumulat es produeix la compactacio i la cimentació(argila,gres,conglomerat). Calcaries formades pel mineral calcita. Formacio: 1-Acumulacio de closques conquilles i escalets(calcarea bioclassica).2-precipitacio de carbonat de calci a partir de l'aigua que el porta en dissolució(tosques calcareas,marga) .Evaporatives son roques monominerals. S'originen per la precipitacio de sala quan s'avapora l'aigua en que estan dissoltes. Formació: on el clima es sec i hi ha extencions d'aigua salada l'evaporació intesa de l'aigua fa que els minerals dissolts es precipitin aixo forma 2 roques.1-quix 2-sal. Organiques son les que es formen l'acumulacio de materia organiganica.Formacio: l'acomulacio de materia organica forma 2 roques:carbo i petroli. IGNIES O MAGMATIQUES son les formades pel refredament del magma.Plutoniques es solidifiquen lentament a l'interior. (granit,sienita,pegmatita).Volcaniques solidificades rapidament a l'exterior(basalt,pedra tosca,obsidiana)METAMORFIQUES formades pels canvis, que provocats per altes presions i temperatures es produeixen en els minerals que formen les roques a l'interior de l'escorça.Laminars se separen en lamines quan es trenquen.(gneis,esquist,pissarra o llicorella).Cristal·lines es trenquen de manera irregular(marbre,quarsita).CICLE DE LES ROQUES: conjunt de processos que experimenten les roques i els sediments a la superficie o a l'interior de l'escorça.Processos: els materials es trenquen i es separen a causa de l'erosio-quan els fragments son transportats reben molts cops i es redueixen a fragments més petits-l'enfonsament de la superficie afavoreix l'acomulacio de capes de sediments-el pes de les capes de sediments el transforma en roques sedimentaries/Les forces que comprimeixen l'escorça i les elevades temperatures produeixen el metamorfisme:roques metamorfiques/les elevades temperatures poden produir la fusio de les roques i originar mamga que formara les roques magmatiques.USOS DE LES ROQUES: construccio: ciment,guix o escaiola,materials ceramics.usus ornamentals:marbre.recipients:argila.Conbustibles:carbo,petroli. Industria quimica:petroli.Pirita:ferro metalic, acid sulfuric industrial
Blenda : zinc metalic Caolinita : cerámica industrial Caciterita : estany metalic Maragda : gema joieria Q u a rs : vidre pilas Alita : sal industrial
Cinabri : mercuri metalic Esfalerita : zic metalic Silvina:adobs i fertilitzants industrial. Rubi : joieria Galena : crom Magnetita : ferro
Mica : granit i construccio Wolframita : wolframi Uraninita : urani i font readiactiva Calcita : ciment industrial