Naixement del dret laboral

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,12 KB

 
naixement del dret laboral
-treball infantil:edat minima per treballar 16 anys
-durada de la jornada:maxim de 40 hores setmanal l'any mitjana
-salari:minim i regulat
-vacances i descansos
-protecció social,seguretat social
-sindicats,dret de vaga.
treball:activitats humanes amb esforç fisic mental
3 tipus de treball regulats per diferents normatives:
-relacio laboral: regulat x dret laboral ej:treballada d'una empresa
-relacio laboral especial:regula x norme especial:dret laboral ej: persona d'alta direcció,servei llar,etc.
-relacio no laboral:altres normes ej:funcionaris,treball familiar,autonoms.
relacio laboral:regulades pel dret laboral.ha de ser:personal,voluntaria,per compte d'altri,retribuida,dependent.
graus de parentiu:ens permeten determiar si una relacio es consideradano laboral, si pots tenir permisos,etc.
parentiu per consaguinitat:relacio les persones per vincles de sang.parentiu per afinitat:relaciona el conjuge amb els parents consanguenis de l'altre.
linies de parentiu
directa:relaciona una persona amb els seus ascendents i descendents. col·lateral:la relaciona amb els seus parents procedents s'un avnt passat comu.
graus de parentiu:determinats per les generacions que hiha entre les persones que s'han de relacionar.
Ambit profesional:ambit concret on es desenvolupen les relacions laborals.delimitats per 3 variables:
dimensio:espai on es desenvolupen les relacions laborals, pot ser en l'ambit,de l'empresa llavors en diferents ambits territorial i en cadascun referir-se a la totalitat de les empreses o a les d'n determinat sector d'activitat.elements:els elements que intervenen en l'ambit profesional son:grups profesionals:organitzacions de treballadors i organitzacio d'empresaris.poder public:parlament,govern,inspeccio de treball,etc.determinen les condicions de treball,les proves regles de relació entre ells.relacions:entre els grups profesionals i entre aquestes i el sector public.poder public:imposa condicions de treball,fixa condicions minimes que es poden millorar amb negociacio del grups profesional,acceptar y validar les condicions negociades per aquests.relacions de conflicte i de negociacioel dret:es el conjunt de principis i normes juridiques a que estan sotmeses les relacions humanes en qualsevol societat,els individus de la qual poden ser obligats a complir-los.clasificacio:public:dels interessos colectius:dret administratiu,dret financer i profesional.privat:dels interessos particulars:dret civil,mercantil i laboral.fonts generals:qui crea el dret:els poders o colectius:fonts materialsdel dret:poder legislatiu,poder executiu,organs administratius de rang inferior,colectivitats de persones.fonts formals del dret:la llei,el costum,els principis generals del dret.
la llei:es qualsevol norma juridica escrita per tant hiha diverses normes juridiques:les lleis en sentit estricte,les normes amb rang de llei i els reglaments.
la jerarquia de les normes juridiques escrites:implica q les normes de rang inferior no poden contradir el regulat en les de rang superior i que les normes unicament poden ser derogades per altres del mateix rang o superior.
poder legislatiu:
1r constitucio,2n lleis organiques,3r lleis ordinaries.
poder executiu:1r reial,decrets lleis,reials decrets legislatiu,2n reials decrets(consell ministres),3r orders de comissions delegades,4t ordres ministerials.dret laboral:es la branca del dret que regula les relacions individuals i colectius que es desenvolupen en l'ambit profesional i que tenen l'origen en el treball efectuat de forma personal.jerarquia de les normes laborals:1.les normes comunitaries directament aplicables,2.la constitucio espanyola,3.convenis oit i tractats o convenis bilaterals o multilaterals,4.lleis organiques,5.lleis ordinaries i normes amb rang de llei,6.reglaments,7.convenis colectius,8.contractes de trebal,9.costum laboral.